Over ons /Algemene Voorwaarden

Wij zijn Tállegaartje dat onder de naam Modeapplicaties.nl mooie modeapplicaties online verkoopt.

Contact gegevens: J de reijer

Moergang 2

4731VV Oudenbosch

Tel 0649139409

Onderstaande voorwaarden zijn van toepasssing

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW MODEAPPLICATIES.nl
1. Algemeen
1.1 Onder Modeapplicaties.nl' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan het
bedrijf T'Allegaartje gevestigd in de Moergang 2 te Oudenbosch. Emailadres:info@modeapplicaties.nl

T'allegaartje waaronder ook Garenenband.nl en iron-on-patches.nl resulteert is ingeschreven in het Handelsregister te breda ondernr 20049269
BTWnr is . 0536.91.283.B.01.8270

2.Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen aan consumenten, nader
ook te noemen als klant of koper, waarbij T'allegaartje als leverancier van producten optreedt

3. Aanbiedingen/Producten
3.1 Alle aanbiedingen van modeapplicaties.nl zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.
3.2 modeapplicaties.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te
leveren dan wel in een andere verpakking dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet- en
schrijffouten blijven te allen tijde voorbehouden.
4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door modeapplicaties.nl .
modeapplicaties.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden
aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt modeapplicaties.nl dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst
van de bestelling.
4.2 De definitieve koopovereenkomst tussen modeapplicaties.nl en koper is tot stand gekomen op het
moment dat de zichttermijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21%
Nederlandse btw en exclusief handlings- en verzendkosten en landspecifieke heffingen.
5.Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk- of schrijffouten.

6. Bestellingen
6.1 Bestellingen worden door de klant rechtstreeks geplaatst bij modeapplicatie.nl
middels internet, of e-mail. Op het moment van bestellen ontstaat er tussen de klant
en modeapplicaties.nl een (voorlopige) koopovereenkomst.
6.2 Per geplaatste bestelling(website) ontvangt u een bevestiging per e-mail. De klant is
verantwoordelijk aan de hand van deze bevestiging de juistheid van zijn bestelling te controleren,
en modeapplicaties.nl onmiddellijk op de hoogte te brengen indien deze onjuistheden bevat. Indien de
klant binnen 1 uur na bestellen geen bevestigingsmail ontvangt, dient die zich te melden bij
modeapplicaties.nl middels E-mail, telefoon(tijdens openingstijden) of per fax, zodat modeapplicaties.nl de klant alsnog op de hoogte kan brengen van de inhoud van zijn bestelling.

6.3 Het wijzigen van een bestelling is niet meer mogelijk zodra deze ingepakt en klaar voor
verzending is.

6.4 Voor alle bestellingen sturen wij met regelmaat statusupdates waaronder
ontvangstbevestigingen van betalingen(indien van toepassing), meldingen bij artikel(en) tijdelijk
niet leverbaar(indien van toepassing), pakket klaar voor verzending, etc. De klant draagt de
verantwoording deze, en andere E-mails van modeapplicaties.nl vrijelijk te kunnen ontvangen.
7. Verzend- en rembourskosten
7.1 Alle prijzen van producten op de site van modeapplicaties.nl zijn exclusief verzendkosten.
7.2 De verzendkosten per levering zijn verschillend. U vind de diverse verzendmethoden en
-kosten terug tijdens het bestelproces. Tijdens het bestelproces worden alle kosten overzichtelijk
vermeld.
7.3 Tevens kunnen wij u via rembours(betalen aan de postbode) leveren. Indien de levering onder
rembours plaatsvindt, worden er buiten de normale verzendkosten(indien van toepassing) € 6,95
rembourskosten in rekening gebracht.
8. Levering en levertijd
8.2 Alle genoemde levertijden(website, telefonisch, E-mail) gelden als indicatie en niet als fatale
termijn. modeapplicaties.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van
levertijden.
8.3 modeapplicaties.nl levert alleen complete orders uit, en kan derhalve ook niet worden verplicht tot
deelleveringen waarvan de kosten door modeapplicaties.nl worden gedragen.
8.4 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon
of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan
in de verzending. Vermeld tijdens het afrekenen een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar
bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of
een 06-nummer.
8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is modeapplicaties.nl gerechtigd nogmaals verzendkosten te
berekenen aan de klant, indien de transporteur de bestelling niet kan afleveren vanwege het
aantoonbaar foutief invullen van adresgegevens door de klant.
8.6 Levering door modeapplicaties.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig
(30) dagen na bestelling, tenzij door modeapplicaties.nl anders is aangegeven. Indien levering niet
tijdig plaatsvindt, heeft u te allen tijde het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door
schriftelijke mededeling daarvan aan modeapplicaties.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u
geen recht op schadevergoeding.
8.7 Indien een klant een (rembours)bestelling weigert bij aflevering door de transporteur, welke
met in achtneming van bekwame spoed edoch binnen dertig (30) dagen is geleverd, en waarbij de
overeenkomst op initiatief van de klant niet, niet correct of tijdig is ontbonden, dan is
modeapplicaties.nl gerechtigd € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.


9. Afkoelingsperiode/Retour sturen producten
9.1 Producten, die u via de modeapplicaties.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen
binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour
genomen, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. Het
aankoopbedrag van de retour gestuurde producten zal binnen dertig (30) dagen, na ontvangst bij
modeapplicaties.nl, terugbetaald worden.
De koper kan tevens binnen veertien (14)werkdagen de gehele bestelling herroepen, zonder
aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. modeapplicaties.nl berekent geen kosten
voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het
orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bij het ongedaan maken van een gehele
bestelling betaald modeapplicaties.nl, na ontvangst van de gehele bestelling, het volledige
aankoopbedrag binnen dertig (30) terug inclusief de door koper betaalde verzendkosten.
9.2 De kosten voor het retoursturen van enkele producten of de gehele bestelling naar
modeapplicaties.nl worden altijd gedragen door de klant
Niet- of niet voldoende gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour aan
afzender. Indien u gebruik wilt maken van deze zgn. afkoelingsperiode dient u binnen zeven (7)
werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@modeapplikaties.nl.
10.3 Wanneer de klant in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen,
wordt deze door Modeapplicatie.nl kosteloos omgeruild voor het bestelde product mits de aankoop
niet is gebruikt en in de originele ongeopende verpakking verkeert. De consument heeft recht op
omruiling of restitutie van het orderbedrag mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7)
werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@modeapllikaties.nl
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt bij
gewenste restitutie het betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen op uw bank-of girorekening
gestort.
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de
bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
9.6 Indien u producten aan modeapplicaties.nl wilt retourneren, zorgt u dan voor een verzendbewijs
van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. modeapplicaties.nl neemt
anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

10. Garantie
10.1 Op alle geleverde producten via modeapplicaties.nl gelden de normale fabrieksgaranties.
Contractuele garantie gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper
toekent.
10.2 Indien een product bij aankomst defect is, stuurt u een e-mail naar info@modeapplikaties.nl
Omschrijf duidelijk de klacht, uw gegevens en ordernummer. Indien de klacht word gehonoreerd ontvangt u van ons een nieuw product of in het uiterste geval u geld terug.
Het artikel word bij een daadwerkelijk defect door modeapplicaties.nl kosteloos omgeruild
voor het door u bestelde product mits de aankoop niet verder is gebruikt dan tot aan de
constatering van het defect, en in de originele verpakking verkeert.


10.3 De kosten voor het retoursturen naar modeapplicaties.nl worden altijd gedragen door de klant.
Indien u producten retour wilt sturen, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor,
zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. modeapplicaties.nl neemt anders geen
verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Niet- of niet voldoende gefrankeerde
zendingen worden door ons geweigerd, en gaan retour afzender.
10.4 Modeapplicaties.nl behoud zich het recht voor producten eerst uitvoerig te testen of te laten
testen, alvorens tot omruiling over te gaan. Voor producten die tijdens een normaal gebruik en
binnen de garantietermijn defect raken geld dezelfde procedure.
Mocht na onderzoek blijken dat het door u retour gezonden product geen defect vertoond, brengen
wij wederom verzendkosten in rekening en € 25,- onderzoek- en administratiekosten.

11. Onderzoeksplicht en nakoming
11.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren
op beschadigingen en/of gebreken, en dient ons hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren.
Eventuele naderhand te constateren gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan modeapplicaties.nl te melden.Daar het juist werken van een aantal door ons aangeboden producten zoals strijkbare applicatie
is het belangrijk dat U altijd de aanwezige gebruiksaanwijziging stipt opvolgd.
11.2 Modeapplicaties.nl is nimmer verantwoordelijk voor vertraging op welke wijze dan ook, ontstaan
door het niet ontvangen van statusmails van Modeapplicaties.nl

12. Schadevergoeding
12.1 modeapplicaties.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet
of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond
van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van modeapplicaties.nl komen zijn: ziekte,
in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door
toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
12.3 modeapplicaties.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of
personenschade.
12.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Modeapplicaties.nl
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
13. Toepasselijk recht
14.1 Op alle leveringen van modeapplicaties.nl waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

14. Nederlandse tekst prevaleert
14.De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan


15. Persoonsgegevens
15.1 Modeapplicaties.nl gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken
en verzenden van bestellingen, en het op de hoogte houden van de klant t.a.v.
betalingsverwerkingen, statusupdates, etc.
15.2 Modeapplicaties .nl verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan voor het
verwerken en afleveren van uw bestelling.
15.3 Modeapplicaties.nlzal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze
gegevens zullen o.a. worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog
zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de
uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de
privacy van de klant in het geding komt.
16. Afwijkingen
16.1 Modeapplicaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of fouten in prijzen,
afbeeldingen en teksten.
18. Klachten en Geschillencommissie
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel
mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [info@modeapplikaties.nl]. Uiterlijk binnen 30 dagen
zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht
voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor
nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie
doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u
(gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter